Stavoklima

Politika kvality

STAVOKLIMA s.r.o. je společnost, která se věnuje projekci, vývoji, výrobě, kompletaci, montáži a měřením a regulací technologických celků, zejména vzduchotechniky a klimatizace (dle CZ NACE 28.25, 33.20, 43.22, 71.10). Své výrobky a služby společnost poskytuje jak dalším obchodním subjektům, tak i koncovým zákazníkům a uživatelům staveb. Mezi další významné zainteresované strany mající dopad na působení organizace patří zaměstnanci společnosti, dodavatelé, sousedící organizace, obyvatelé dotčených lokalit, samospráva a státní správa.

Sídlo společnosti, i výrobní prostory jsou umístěny na adrese Budějovická 450, 370 01 Homole.

Pro efektivní řízení společnosti a výrobních procesů s respektem ke kvalitě produkce, ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců společnost implementovala systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016.

Pro společnost je základním strategickým cílem uspokojovat současné i budoucí potřeby a očekávání zákazníků, a tím zvyšovat konkurenceschopnost a podíl na trhu. Trvalé zlepšování vyžadujeme i v přístupu našich zaměstnanců ke všem atributům výroby.
Pro úspěšnou realizaci strategických záměrů zpracovalo a schválilo vedení společnosti tuto Politiku, která tvoří rámec pro celkové cíle a směry působení. Prostřednictvím nich pak realizuje kroky potřebné pro zlepšování IMS, které umožňují zapojení zaměstnanců ve prospěch rozvoje společnosti.

Vedení společnosti považuje systém za neustále rozvíjející se součást celkového řízení, účinně podporující dosahování strategických záměrů organizace prostřednictvím vhodně nastavených procesů a kontrolních parametrů výkonnosti v oblasti kvality ochrany životního prostředí i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při jejich naplňování.

Jedním z klíčových aspektů pro úspěšné a efektivní řízení je plnění závazných povinností plynoucích jak z legislativních, ale i normativních, smluvních a jiných požadavků.

Quality management system Stavoklima